ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี